Inschrijving vindt plaats door toezending van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan het adres van de Studio New Look (kvk:34083055).
Tevens dient u een kopie van uw Nederlands Paspoort of id-kaart/ Verblijfsvergunning in te leveren. Gelijk met uw inschrijfformulier, de module 1 over te maken. Deze betaling dient binnen 3 weken na het insturen van het inschrijfformulier te zijn voldaan op bankrekeningnummer ING: NL82 INGB 0006575144 tnv Studio New Look. Het lespakket dient voor ontvangst reeds te zijn voldaan of de eerste les te worden betaald .
Dit bedrag is al verrekend met de overige lestermijnen. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het betalen van de eerste module ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en de theorie van de door u gekozen en betaalde module.
Met de ontvangst van het inschrijfformulier en de eerste termijn,- komt de overeenkomst met Studio New Look tot stand en zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd, met dien verstande dat deze conform de vastgestelde maandelijkse termijnen automatisch zullen worden geïncasseerd.
Studio New Look behoudt zich het recht voor om inschrijfformulieren als niet ontvangen te beschouwen, indien de voornoemde niet binnen de termijn van 3 weken is ontvangen.

Annulering
De datum waarop de eerste termijn,- is bijgeschreven op bankrekeningnummer : NL82 INGB 0006575144 tnv Studio New Look
is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven bij Studio New Look
U heeft dan 2 weken bedenktijd om uw aankoop te annuleren en de aanbetaling gecrediteerd te krijgen.
Annulering in geval van ziekte
Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk, vergezeld met een verklaring van de specialist waar u op dat moment onder behandeling bent, een verklaring waarin vermeld staat, dat het voor u niet mogelijk is i.v.m. met uw klachten,niet aan de opleiding op dat moment kunt deelnemen te sturen naar de directie van Studio New Look.
In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn.
Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats meer is op de opleiding, laat Studio New Look u dit per omgaande weten en worden het eerste termijn per omgaande terug gestort.
Studio New Look is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

Betaling
Na de eerste betaling, worden de verschuldigde bedragen door u overgeschreven naar de rekening ING: NL82 INGB 0006575144 tnv Studio New Look
Studio New Look behoudt zich het recht voor u de toegang tot de lessen en/of deelname aan het examen te weigeren, totdat het verschuldigde is voldaan.

De Rente en buitengerechtelijke kosten
Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde opleidingskosten vanaf de dag van de stornering, zijnde de datum waarop u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim komt te verkeren. Deze rente bedraagt 3% per maand.
Bij herhaaldelijke storneringen zal de vordering terzake het verschuldigde opleidingsgeld en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven. De schade, te weten de buitengerechtelijke kosten die Studio New Look aan deze derde verschuldigd zal zijn, zal op u worden verhaald. Deze schade wordt vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 80,-.
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting van iedere andere rechterlijke of arbitrale instantie worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem.

Studiefinanciering en OV-jaarkaart
Voor alle opleidingen bij Studio New Look geldt dat u GEEN recht heeft op studiefianciering en/of OV-jaarkaart. Aangezien Studio New Look een particuliere opleidingsinstelling is.

Op de verstrekte lesdocumentatie berust het copyright van Studio New Look.
 
Met de inschrijving voor een opleiding de aanbetaling van de eerste module aan Studio New Look geeft u aan dat u akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden.